Privacy

LEEF!

GENIETEN IN STIJL

VAN JE WONING & TUIN

10>13 JAN 2020

EXPO ROESELARE

Privacyverklaring


UNIZO Diensten Roeselare-Izegem vzw (UDRI) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.


In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. UDRI houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

- verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als UDRI zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


UNIZO DIENSTEN ROESELARE-IZEGEM VZW

ARME KLARENSTRAAT 55

8800 ROESELARE

FILIP.DEROO@UDRI.BE

0494 87 90 35

 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :


- om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten (uitvoering overeenkomst) (als exposant ifv opmaak factuur, toesturen info en tickets, ... en als bezoeker het toesturen van een ticket, al dan niet gratis of met korting).


- om actieve klanten over gelijkaardige producten te informeren via direct marketing (gerechtvaardigd belang), in het bijzonder onze andere beurzen


- het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkene),


 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken :


 

- persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail


 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


 

Op onze website(s) gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy.


Verstrekking aan derden


De gegevens die je aan ons geeft, geven wij niet door aan derden.


Zij worden bewaard op EEN INTERNE BEVEILIGDE SERVER.


Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van meerderjarigen.


Bewaartermijn


UDRI bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.


Beveiliging van de gegevens


Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:


 

Enkel UDRI heeft toegang tot de bewaarde gegevens.


We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;


Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;


We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;


 

Jouw rechten omtrent je gegevens


Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om jouw identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacyverklaring


UDRI kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 JULI 2019.


CONTACT

 

Unizo Diensten Roeselare-Izegem vzw

Filip Deroo - Eventmanager

Arme Klarenstraat 55

8800 Roeselare

T 0494 87 90 35

E filip.deroo@udri.be

 

PRAKTISCHE INFO

 

Vrijdag 10 januari 2020        14u tot 22u

Zaterdag 11 januari 2020     14u tot 19u

Zondag 12 januari 2020       14u tot 19u

Maandag 13 januari 2020    14u tot 19u

 

Diksmuidsesteenweg 400 Roeselare

Gratis parking

Copyright @ All Rights Reserved